Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 12/12/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Công an huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

UBND huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 131. Trong đó tập trung 3 nội dung chính: Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môitrường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quốc gia; nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phù hợp công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các địa phương, đơn vị hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Thực hiện việc rà soát cắt giảm, đơn giản TTHC, nhất là các TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến ngày 1/1/2025: 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, các xã, thị trấn được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC, ưu tiên cắt giảm nhóm TTHC có phát sinh hồ sơ nhiều nhất; nâng cao chất lượng phục vụ, mức hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết dứt điểm tình trạng trả kết quả hồ sơ TTHC trễ hạn, nhất là hồ sơ đất đai, hồ sơ thuế; thực hiện nghiêm việc giải trình lý do đối với các hồ sơ TTHC quá hạn và thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi hồ sơ TTHC trả quá hạn theo đúng quy định.

100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải  quyết TTHC  tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhằm tăng cường hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành; đảm bảo 100% các cơ quan xử lý công việc, văn bản gửi, nhận, thông tin, báo cáo trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định); 100% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số cá nhân. Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến trong giải quyết hồ sơ TTHC đạt trên 50%. Chấn chỉnh phương thức, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tạo điều kiện tốt nhất trong giải quyết hồ sơ TTHC cho doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị; chậm nhất trước tháng 12/2023 hoàn thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại các xã, thị trấn.

BBT

Bài viết liên quan