Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tích cực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030- gọi tắt là Đề án 06.

Để thực hiện Đề án này, UBND tỉnh có Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án 06 và giao Công an tỉnh theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong thời gian qua, vẫn còn nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 chưa hoàn thành hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn khối lượng lớn công việc cần phải hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Điện lực Quảng Trị tích cực tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo,

Đối với các địa phương trong tỉnh, cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu chỉ đạo, điều hành và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ Đề án 06 tại địa phương. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân sử dụng VNeID tài khoản mức 2 tương đương với thẻ CCCD, bảo hiểm y tế trong quá trình giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính. Chỉ đạo các đơn vị chức năng chấp nhận việc người dân xuất trình các giấy tờ tùy thân thông qua tài khoản VNeID mức 2. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc sử dụng CCCD, thiết bị đọc QR Code, Chip trên thẻ CCCD để bảo đảm quyền lợi của nhân dân khi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quá trình tiếp công dân tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản định danh cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bố trí kinh phí, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy tính, máy in, máy Scan, hệ thống đường truyền để thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

BBT

Bài viết liên quan