Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị ngày 18/1/2023, kết quả giải quyết TTHC của huyện Vĩnh Linh về hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 54,39% đứng thứ 6/10 huyện thị; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 38,71% đứng thứ 7/10; số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 96,29 đứng thứ 7/10; có 9 hồ sơ quá hạn; việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 0%, phát sinh biên lai điện tử đạt 38% chưa đạt yêu cầu đề ra.

Bộ phận một cửa thị trấn Hồ Xá.

Trước tình hình này, UBND huyện Vĩnh Linh đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện tăng cường công tác chỉ đạo công chức đơn vị mình triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Đôn đốc triển khai thanh toán trực tuyến, hồ sơ trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC phải đạt tỷ lệ từ 50% trở lên.

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh tập trung chỉ đạo viên chức, nhân viên đơn vị mình về đẩy mạnh CCHC trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử, đặc biệt là hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC phải đạt từ 50% (hiện tại các tỷ lệ này tại Văn phòng Chi nhánh đều đạt tỷ lệ 0%).

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các bộ phận đặc biệt là bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của địa phương trong việc thanh toán trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC phải đạt tỷ lệ 50% trở lên, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 70%- 90%.

Đơn vị nào để xảy ra hồ sơ trễ hẹn thì phải thực hiện xin lỗi người dân đồng thời đính kèm thư xin lỗi vào hồ sơ bị trễ hẹn. Nếu đơn vị nào không thực hiện thì sẽ trừ vào điểm chấm CCHC của đơn vị đó.

BBT

Bài viết liên quan