Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Sử dụng 7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết TTHC

Thực hiện Công văn số 1472/VPCP-KSTT ngày 09/3/3023 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận và giải quyết TTHC sử dụng 7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ thay cho việc xuất trình và nộp sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy.

Trong trường hợp cần xác minh thông tin chủ động liên hệ, phối hợp với Công an cấp xã để xác minh thông tin về nơi cư trú thay cho người dân.

Bài viết liên quan