Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao hiệu quả Chương trình OCOP

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”, đến nay, huyện Vĩnh Linh đã đến nay đã có 11 sản phẩm được chứng nhận OCOP. Trong đó có 4 sản phẩm OCOP 4 sao  và 7 sản phẩm OCOP 3 sao. Việc phát triển sản phẩm OCOP đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Từ những tín hiệu tích cực từ chương trình, huyện Vĩnh Linh đã đặt ra mục tiêu trong năm 2024 sẽ có 2- 3 sản phẩm được UBND tỉnh chứng nhận đạt sao cấp tỉnh; củng cố và nâng cấp 1- 2 sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng. Mỗi đơn vị xã, thị trấn lựa chọn 1- 2 sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương để tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng phù hợp, ưu tiên phát triển theo chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ có sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Đào tạo tập huấn cho 100% cán bộ quản lý chương trình các cấp, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP. Tham gia các Chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan