Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Tính đến ngày 31/5/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện Vĩnh Linh chỉ đạt 27,6%. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024 giải ngân 2,9 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0,05%; vốn kế hoạch năm 2024, không tính các nguồn vốn được phân bổ kế hoạch vốn nhưng chưa được nhập dự toán giải ngân được trên 45,2 tỷ đồng, đạt 28,6%.

Phối cảnh công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh.

Riêng vốn các Chương trình MTQG giải ngân gần 20 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27,1%. Trong đó, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân 87,3%, Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân 51,6%, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân 17,1% kế hoạch vốn được giao.

Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao như: UBND xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà và Vĩnh Thái. Một số chủ đầu tư tỷ lệ giải ngân 0% như: UBND xã Kim Thạch, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Giang, Trung Nam, Cửa Tùng và Ban CHQS huyện.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Vĩnh Linh đạt thấp. Ngoài lý do khách quan như việc cho phép kéo dài nguồn vốn đầu tư công năm 2023 sang thực hiện năm 2024 của cấp có thẩm quyền chậm, thì năm 2024 số lượng các dự án khởi công mới nhiều. Những tháng đầu năm, các chủ đầu tư chủ yếu thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đang thi công, tích lũy khối lượng để giải ngân.

Bên cạnh đó, có nguyên nhân do vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng; các chủ đầu tư chưa nghiêm túc, chưa quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công mà UBND huyện đã đề ra ngay từ đầu năm.

Trong thời gian tới, để công tác giải ngân đạt được kết quả cao, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Kho bạc Nhà nước Vĩnh Linh; UBND các xã, thị trấn; các chủ đầu tư cần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và chế độ báo cáo theo quy định theo các văn bản của tỉnh, huyện đã triển khai.

Các chủ đầu tư phấn đấu trước thời điểm 20/6/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024; giải ngân trên 65% kế hoạch vốn năm 2024.

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị; Văn phòng HĐND & UBND huyện căn cứ kết quả giải ngân để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện giao 6 tháng đầu năm của các chủ đầu tư; Phòng Nội vụ chủ trì, căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công để tham mưu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của đơn vị được giao làm chủ đầu tư và người đứng đầu đơn vị đó.

BBT

Bài viết liên quan