Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp và kinh tế trang trại năm 2024

Ngày 15/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp và kinh tế trang trại năm 2024.

UBND huyện yêu cầu các phòng ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, trang trại phát triển; căn cứ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các tiềm năng, lợi thế trong phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hợp tác xã, rà soát và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại phát triển vững mạnh, hiệu quả. Lồng ghép các nguồn lực, kinh phí với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của địa phương để hỗ trợ, thúc đẩy loại hình kinh tế tập thể và trang trại phát triển. Phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại.

Huyện Vĩnh Linh đề ra chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2024 đã cam kết với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh. Cụ thể, vận động thành lập mới từ 1- 2 HTX nông nghiệp; có 100% HTX nông nghiệp hoạt động đúng theo quy định của Luật HTX và các quy định hiện hành; có ít nhất 74% HTX nông nghiệp đạt loại khá, tốt theo bộ tiêu chí đánh giá, phân loại HTX nông nghiệp (54 HTX).

Tiếp tục hỗ trợ HTX Thủy Ba Tây xây dựng và hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới; phấn đấu có 1- 2 HTX nông nghiệp có thêm sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; hỗ trợ HTX Cổ Mỹ thực hiện chính sách thu hút lao động trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, ưu tiên hỗ trợ dự án hoặc kế hoạch liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực thông qua vai trò HTX nông nghiệp. Phấn đấu có trên 20% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên (15 HTX).

Các đơn vị phối hợp hướng dẫn, khuyến khích thực hiện hợp nhất, sáp nhập, tái cơ cấu lại HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém; tổ chức xử lý dứt điểm các HTX nông nghiệp đã ngừng hoạt động và yếu kém kéo dài. Hoàn thành việc giải thể tự nguyện HTX tổng hợp Vĩnh Ô, HTX nông nghiệp Cổ Thạch và vận động giải thể các HTX không hoạt động: HTX Thủy Châu, HTX Vĩnh Tân, HTX thủy sản Bảo Đài.

BBT

Bài viết liên quan