Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công nhận xã Vĩnh Khê, Vĩnh Ô và Vĩnh Hòa đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao

Ngày 17/5/2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, 2024nông thôn mới nâng cao năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Xã Vĩnh Hòa ra quân vệ sinh môi trường.

Theo đó tại huyện Vĩnh Linh có xã Vĩnh Khê được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023, xã Vĩnh Ô được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2024, mỗi xã được thưởng công trình trị giá 300 triệu đồng; xã Vĩnh Hòa được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 và được thưởng công trình trị giá 400 triệu đồng.

UBND tỉnh giao UBND các huyện liên quan chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Đồng thời, đối với những xã đạt chuẩn NTM có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tới.

Còn xã đạt chuẩn NTM nâng cao có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tới.

Như vậy, đến nay, huyện Vĩnh Linh có 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM.

BBT

Bài viết liên quan