Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao Chỉ số chuyển đổi số huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số chuyển đổi số của huyện nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trên địa bàn, nâng cao Chỉ số chuyển đổi số- DTI hàng năm của huyện một cách bền vững.

Theo đó, huyện Vĩnh Linh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số chuyển đổi số, gồm: nâng cao nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, về hoạt động Chính quyền số, hoạt động kinh tế số và về hoạt động xã hội số.

UBND huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến chuyển đổi số; xác định những công việc cấp bách, thiết yếu để tập trung ưu tiên thực hiện trước; quan tâm đội ngũ cán bộ, công chức, xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần trong việc nâng cao Chỉ số DTI của huyện.

Các phòng ban, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách các Chỉ số chính/Chỉ số thành phần có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các Chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách.

BBT

Bài viết liên quan