Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Chú trọng phát triển hạ tầng số

Phát triển hạ tầng số một trong những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 02 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tỉnh ủy Quảng Trị. Qua 2 năm triển khai NQ, tại huyện Vĩnh Linh đã áp dụng nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

HĐND huyện họp lấy văn bản qua hệ thống máy tính.

Hạ tầng số bao gồm hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Đây là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số.

Để phát triển hạ tầng số, huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân, chính quyền và doanh nghiệp. Hiện nay có 3 doanh nghiệp viễn thông đang hoạt động là VNPT, Viettel và Mobifone. 100% xã, thị trấn đều có trạm thu phát sóng di động 4G với tổng cộng 211 trạm. Số hộ có điện thoại thông minh trên 80%; số người dân có điện thoại thông minh trong độ tuổi lao động chiếm trên 85%.

Huyện cũng đã tiến hành nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện kết nối Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn là thành phần thuộc Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh phục vụ cung cấp thông tin cho người dân nhanh chóng, đầy đủ. Mặt khác, xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến liên thông 3 cấp, triển khai hệ thống họp không giấy trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Tại các địa phương, đơn vị chủ động mua sắm máy móc đảm bảo 100% cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã được trang cấp thiết bị phục vụ công việc hàng ngày; tỷ lệ máy tính được kết nối Internet tốc độ cao đạt 100%.

Việc phát triển hạ tầng số góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan