Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng trên địa bàn

Huyện ủy Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng trên địa bàn.

Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh tổng kết hoạt động năm 2022.

Huyện ủy Vĩnh Linh yêu cầu các TCCS Đảng, cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; khẳng định vai trò của các tổ chức Hội quần chúng hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, góp phần tích cực trong phát triển KT-XH, bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29, bên cạnh các nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý nhà nước, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội, Huyện ủy Vĩnh Linh đề nghị các các tổ chức Hội quần chúng tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

*Xem toàn văn Kế hoạch, Chỉ thị tại đây!

BBT

Bài viết liên quan