Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là yêu cầu của Huyện ủy Vĩnh Linh đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy họp khối khoa giáo và CTV dư luận xã hội.

Để làm tốt nội dung này, Huyện ủy Vĩnh Linh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 54 của Trung ương về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Quá trình thực hiện Kết luận số 54, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải gắn với tiếp tục đẩy mạnh định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về việc giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Các đơn vị, địa phương trong huyện triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; mở rộng dân chủ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đồng thuận xã hội để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Chú trọng công tác dân vận; tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo, bức xúc… đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định của pháp luật và phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

BBT

Bài viết liên quan