Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Đất đai năm 2024

Ngày 12/4/2024, huyện Vĩnh Linh tổ chức kết nối trực tuyến hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15 do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Tham dự tại điểm cầu UBND huyện Vĩnh Linh có đồng chí Nguyễn Thị Hương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã giới thiệu, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đến các đại biểu các điểm cầu trong tỉnh.

Luật Đất đai năm 2024 đã được Quốc hội khoá XV thông qua vào ngày 18/01/2024 tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. So với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương và 260 điều với nhiều điểm mới quan trọng, đã thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Luật Đất đai năm 2024 cũng đã giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất; đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh. Qua đó để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất.

Luật Đất đai năm 2024 là đạo luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Do vậy, sau hội nghị trực tuyến, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Vĩnh Linh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ và Nhân dân, đồng thời triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 có hiệu quả trong đời sống xã hội.

BBT

Bài viết liên quan