Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài ở Vĩnh Linh

Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh đã không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, hướng đến xây dựng xã hội học tập vững mạnh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Huyện Vĩnh Linh trao tặng giải thưởng “Bông Sen Hồng” lần thứ 15- năm 2022 - Ảnh: TL

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh Phan Thị Gái cho biết, trong những năm qua việc triển khai xây dựng các hoạt động khuyến học, khuyến tài hướng đến xây dựng xã hội học tập luôn nhận được sự quan tâmlãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Linh cùng với sự chung tay vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cán bộ các cấp hội cùng sự hưởng ứng của Nhân dân trên địa bàn đã làm cho công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Cụ thể, để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, hướng đến xây dựng xã hội học tập vững mạnh, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh đã chủ động xây dựng tổ chức hội theo hướng vừa phát triển số lượng, vừa nâng cao chất lượng, hướng mạnh về cơ sở và phối hợp với các lực lượng cùng hoạt động hiệu quả. Lấy đảng viên làm nòng cốt, lấy gia đình, dòng họ, khu dân cư làm nền tảng để xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên. Nhờ vậy, tổ chức hội đã lan tỏa đến hầu khắp các khu dân cư, dòng họ, nhà trường, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, doanh nghiệp…

Đến nay, toàn huyện Vĩnh Linh có 18 hội khuyến học xã, thị trấn; 149 chi hội khuyến học thôn, bản; 89/105 trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia công tác khuyến học… với 27.806 hội viên, chiếm tỉ lệ 31,5% so với dân số huyện. Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh cũng đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, bồi dưỡng năng lực công tác cho cán bộ hội để làm tốt nhiệm vụ nòng cốt trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập… đã phát triển rộng khắp các xã, thị trấn, thôn bản, khu phố, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang và các dòng họ. Đến nay, toàn huyện có 21.215 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, chiếm tỉ lệ 96,57 %; 201/208 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, chiếm 96,6 %; 100% thôn, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 67/105 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”.

Công tác vận động, xây dựng quỹ khuyến học các cấp được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Nguồn quỹ do các cấp hội vận động và tự quản lý đảm bảo sử dụng đúng mục đích, công khai dân chủ vì thế luôn nhận được sự tham gia đóng góp của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Trong giai đoạn năm 2016 - 2021, quỹ khuyến học trong toàn huyện Vĩnh Linh đạt gần 18 tỉ đồng, trong đó quỹ tại Hội Khuyến học huyện gần 2,5 tỉ đồng, tại các xã, thị trấn và các ban khuyến học gần 15,5 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh đã kịp thời khen thưởng cho học sinh có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi; khen thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Xác định trung tâm học tập cộng đồng là một thiết chế cơ bản của xã hội học tập, là lớp học của người lớn ở cộng đồng nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nghề, chăm lo việc học tập thường xuyên của người dân trên địa bàn, Hội Khuyến học huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên mở các lớp tập huấn, lớp đào tạo nghề ngắn hạn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…tại 18 trung tâm học tập cộng đồng của các xã, thị trấn.

Những việc làm thiết thực này đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nâng cao ý thức công dân trước pháp luật và phát triển cộng đồng bền vững. Đặc biệt, giải thưởng “Bông sen hồng” nhằm tôn vinh những người “Học hay - Làm sáng tạo - Sống văn hóa” đã trở thành phong trào hành động mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. “Bông sen hồng” cũng là giải thưởng đặc trưng của hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Vĩnh Linh. Từ năm 2008 đến nay, qua 15 lần tổ chức đã có 526 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, lao động, sản xuất và các hoạt động xã hội được vinh danh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh Phan Thị Gái cho biết thêm, để phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, trong thời gian tới Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên khuyến học và Nhân dân về chủ trương, định hướng, chính sách khuyến học, khuyến tài của Đảng, Nhà nước, cấp trên ban hành; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát triển hội viên; đẩy mạnh phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo hướng nâng cao và mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn dân cư. Từ đó, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 Sỹ Hoàng (Nguồn: http://baoquangtri.vn/Xa-hoi/modid/420/ItemID/172171/title/Day-manh-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-o-Vinh-Linh)

Bài viết liên quan