Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022- 2025

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh.

Riêng tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số giai đoạn 2022- 2025 tại huyện Vĩnh Linh được giao chỉ tiêu thực hiện như sau: năm 2022 phấn đấu đạt 92,68%, năm 2023 đạt 92,73%, năm 2024 đạt 92,78%, năm 2025 đạt 92,78%.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đưa chỉ tiêu BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần phải được triển khai kịp thời, thiết thực, có hiệu quả.

Trong đó, các địa phương, đơn vị cần hướng đến mục tiêu tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT; tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT nhằm tăng tỷ lệ tham gia của các nhóm đối tượng còn lại. Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT, phấn đấu hàng năm tỷ lệ bao phủ BHYT đạt chỉ tiêu đề ra.

Ngành y tế cần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; khả năng cung ứng dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu KCB của người tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB, trong thanh toán chi phí KCB, nâng cao chất lượng phục vụ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đi đến KCB.

Ngành liên quan quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích quỹ BHYT, giảm tối đa chi phí chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi của cá nhân, gia đình tham gia BHYT.

PV

Bài viết liên quan