Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở nông thôn

Thời gian qua, ở huyện Vĩnh Linh, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Số lao động nông thôn được đào tạo nghề ngày càng tăng. Đa số lao động sau khi được đào tạo nghề đã có việc làm mới, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2016- 2022, toàn huyện đã đào tạo nghề cho 5.048 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 46% (năm 2016) lên 68,05% (năm 2022); trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 35% (năm 2016) lên 46,03% (năm 2022). Tuy vậy, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định. Công tác xã hội hóa về dạy nghề còn hạn chế do đó chưa huy động được nhiều nguồn lực; chưa thu hút được nhiều sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực dạy nghề. Nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư về cơ sở vật chất.

Trên cơ sở dự báo về nhu cầu lao động qua đào tạo giai đoạn 2023 - 2025, huyện Vĩnh Linh đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm với mục tiêu: “Tập trung hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đó hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để họ trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề, đáp ứng yêu phát triển kinh tế - xã hội mới. Gắn đào tạo nghề cho người lao động với các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình kinh tế - xã hội khác; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Ưu tiên, hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng yếu thế: Hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật”.

Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,5%. Trong đó, lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52%. Trên 80% lao động sau đào tạo có việc làm mới hoặc duy trì và mở rộng việc làm để có năng suất, thu nhập cao hơn.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan