Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm từ năm học 2023- 2024

Hiện nay, một số cơ sở giáo dục và giáo viên trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đang tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng với các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Giáo dục và Đào tạo; tạo dư luận không tốt và áp lực đối với học sinh, phụ huynh và xã hội; ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 5/10/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường phổ thông, mầm non trong huyện tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến dạy thêm, học thêm.

UBND huyện nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm học thêm trong các trường hợp sau:

- Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Riêng việc ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ bố trí thời gian trong các buổi học tại trường (nếu phụ huynh thực sự có yêu cầu hoặc theo kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên) và phải được sự cho phép của cấp quản lý có thẩm quyền.

- Không dạy thêm đối với trẻ mầm non đã hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1 và học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

- Đối với cán bộ giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không được dạy thêm học sinh mà giáo viên đang dạy chính khoá khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của Hiệu trưởng quản lý giáo viên đó.

Về tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

- Không tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường đối với các trường có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Thực hiện đúng quy định về thời gian, thời lượng, các yêu cầu chung về dạy thêm, học thêm trong nhà trường và theo đúng Kế hoạch dạy thêm, học thêm đã được cấp trên phê duyệt.

- Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm. Học sinh có nhu cầu học thêm tự nguyện viết đơn xin học thêm và được gia đình đồng ý (Cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ trực tiếp ký vào đơn).

- Không tổ chức dạy thêm quá 3 buổi/tuần đối với lớp cuối cấp và không quá 2 buổi/tuần đối với các khối lớp còn lại ở cấp trung học; không dạy quá 3 tiết/buổi; không tổ chức dạy thêm, học thêm vào ngày chủ nhật, ngày lễ và sau 17 giờ 30 phút các ngày trong tuần. Không tự ý cho giáo viên trong trường mượn hoặc thuê cơ sở vật chất, tài sản nhà trường để tổ chức dạy thêm, học thêm. Nếu cho cá nhân, tổ chức mượn hoặc thuê cơ sở vật chất, tài sản nhà trường để tổ chức dạy thêm, học thêm, nhà trường phải xây dựng Đề án báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản khác liên quan.

UBND huyện Vĩnh Linh giao Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định của UBND huyện; trực tiếp quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định.

Hiệu trưởng các trường trong huyện tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung văn bản này đến tận mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong toàn trường. Tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn này trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường. Có trách nhiệm quản lý, tổ chức và nâng cao chất lượng việc dạy và học chính khóa; tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; giám sát việc dạy thêm ngoài nhà trường của các cán bộ, giáo viên nhà trường; yêu cầu giáo viên thuộc phạm vi quản lí chấp hành nghiêm túc quy định; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm về dạy thêm, học thêm.

BBT

Bài viết liên quan