Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế trong năm 2023

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 10 đơn vị chưa đạt điểm theo Tiêu chí Quốc gia về y tế theo quy định của Bộ Y tế, gồm: Hồ Xá, Cửa Tùng, Bến Quan, Vĩnh Long, Trung Nam, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện sau khi chia tách cũng không đạt theo quy định của Bộ Y tế.

Với mục tiêu phấn đấu huyện đạt nông thôn mới trước năm 2025, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo Phòng Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch, tham mưu văn bản chỉ đạo hoạt động triển khai thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây dựng Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn.

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh chịu trách nhiệm chính trong hoạt động chuyên môn, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra Trạm Y tế xã, chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo BV&CSSKND về công tác xây dựng và duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong năm 2023.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế trong năm 2023; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện xây dựng đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

BBT

Bài viết liên quan