Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Gần 250 cán bộ công chức được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Thực hiện chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Vĩnh Linh có gần 250 cán bộ công chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong đó có 1 cán bộ tham gia bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở, 6 cán bộ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, 4 cán bộ tham gia QLNN ngạch chuyên viên cao cấp, 1 công chức QLNN ngạch chuyên viên chính, 1 công chức QLNN ngạch chuyên viên.

Đặc biệt đối với khu vực miền núi, có 3 cán bộ công chức người đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng kỹ năng giám sát đầu tư cộng đồng; 17 người bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ; 2 cán bộ tham gia bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; 6 cán bộ công chức tham gia lớp QLNN ngạch chuyên viên.

Ngoài ra có 140 cán bộ công chức của cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do tỉnh tổ chức; 17 người được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo; 14 Chủ tịch xã tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với chức danh Chủ tịch UBND xã.

 

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan