Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục hỗ trợ các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao về đích theo kế hoạch

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh có 3 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó, xã Kim Thạch và Vĩnh Thủy được đưa vào kế hoạch chỉ đạo điểm của tỉnh và Vĩnh Giang được đưa vào kế hoạch chỉ đạo điểm của huyện Vĩnh Linh.

Qua khảo sát đến tháng 8/2022, xã Vĩnh Thủy mới đạt 16/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch; Tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống.

Xã Kim Thạch đạt 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch; Tiêu chí 2 về giao thông; Tiêu chí 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống.

Xã Vĩnh Giang đạt 16/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch; Tiêu chí 5 về giáo dục; Tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống.

Ngoài nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức cho người dân; qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Linh  vẫn đang tiếp tục dành nhiều sự ưu tiên, nguồn lực đầu tư để bảo đảm các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao về đích theo đúng lộ trình.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan