Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chú trọng xây dựng tổ chức Hội Khuyến học

Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, đạt được kết quả tích cực. Tổ chức Hội Khuyến học các cấp được củng cố, kiện toàn; nhiều mô hình học tập được xây dựng và phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo các cá nhân, gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng tham gia.

Hội đồng họ Lê huyện Vĩnh Linh vinh danh HSG tỉnh, quốc gia.

Hiện nay, toàn huyện có 18 Hội Khuyến học xã, thị trấn; 166 Chi hội Khuyến học thôn bản; 250 Dòng họ khuyến học; 80 Ban Khuyến học; 57/57 trường học; 32/48 cơ quan hành chính, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia công tác khuyến học. Tổng số hội viên đạt trên 27.400 người, chiếm tỷ lệ 31,1% dân số toàn huyện.

Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác khuyến học, khuyến tài được triển khai, như vận động, giúp đỡ ngăn chặn học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục học tập; trao học bổng cho học sinh hiếu học; khen thưởng cá nhân sáng tạo trong lao động, sản xuất... qua đó trở thành động lực thu hút từng người dân, từng gia đình, dòng họ, từng khu dân cư tham gia vào việc học tập, đưa công tác khuyến học, khuyến tài, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan