Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Khê: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX Xung Phong

Ngày 19/9/2023, huyn Vĩnh Linh t chc trao Giy chng nhn đăng ký cho HTX Xung Phong, xã Vĩnh Khê. Đây là HTX đu tiên đưc thành lp ti đa phương này.

Thôn Xung Phong là đa bàn có tim năng đ phát trin chăn nuôi gia súc, gia cm, thu sn; trng rng, cây lâm nghip, cây ăn qu. Tuy nhiên, do tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, không tham gia vào quá trình liên kết và tiêu thụ sản phẩm nên giá trị kinh tế mang lại không cao, dẫn đến đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

HTX Xung Phong ra đời nhằm phát huy thế mạnh của vùng đất gò đồi, có Hồ thuỷ lợi Bảo Đài rất thuận lợi cho việc nuôi thuỷ sản. Đặc biệt giúp các thành viên HTX và nhất là đồng bào người dân tộc Vân Kiều tiếp cận, mạnh dạn áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Từ đó từng bước xoá bỏ phương thức sản xuất lạc hậu, hiệu quả thấp, chuyển sang liên doanh, liên kết nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cũng như thu nhập cho các hộ gia đình.

HTX Xung Phong đã thông qua phương án sản xuất với quyết tâm mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho các thành viên và hộ gia đình ở khu vực miền núi phía Tây huyện Vĩnh Linh.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan