Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Thái: Hội nghị quán triệt các văn bản về các mô hình học tập

Ngày 16/11/2023, xã Vĩnh Thái tổ chức tập huấn các nội dung nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030” theo Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã hội học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung: Quyết định 387 và Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 242/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 về Ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021- 2030; Quyết định 324/QĐ-KHVN ngày 25/10/2023 về Ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 của Hội Khuyến học Việt Nam và được hướng dẫn thực hành bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, đội ngũ làm công tác khuyến học trên địa bàn xã nắm vững chủ trương, kinh nghiệm về công tác khuyến học- khuyến tài từ đó phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các thành viên; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các tổ chức, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

Hồng Nhung- Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh

Bài viết liên quan