Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quyết định công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 đối với 9 xã thuộc 3 huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ. Trong đó huyện Vĩnh Linh có 3 xã, gồm: Vĩnh Giang, Vĩnh Thuỷ và Kim Thạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND các huyện chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định.

UBND các xã có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh trong giai đoạn tiếp theo. 

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan