Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Trong Quý 1, hồ sơ xử lý đúng và trước hẹn đạt 99,7%

Trong Quý 1/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tích cực chỉ đạo công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức trên địa bàn.

Hiện nay, Bộ phận Một cửa các cấp trong huyện đã tiếp nhận hệ thống xếp hàng tự động và vận hành sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất đã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở địa phương.

Nhờ đó, trong 3 tháng đầu năm 2023, từ huyện đến các xã, thị trấn đã tiến hành số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ TTHC khi tiếp nhận đạt tỷ lệ 45%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 97,8%.

Tại các cấp chính quyền từ ngày 15/12/2022 đến 14/3/2023 đã tiếp nhận 6.944 hồ sơ, trong đó trực tuyến 3.471 hồ sơ. Đã tiến hành giải quyết 6.515 hồ sơ, trong đó có 6.493 hồ sơ xử lý đúng và trước hẹn, đạt 99,7%. Với kết quả này, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong thời gian tới huyện Vĩnh Linh tiếp tục kiện toàn nhân sự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC; nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa.

BBT

Bài viết liên quan