Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quan tâm bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư

Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Từ năm 2019 đến nay, huyện Vĩnh Linh đã linh hoạt, công khai, minh bạch trong sắp xếp, điều động, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện.

Theo báo cáo từ Phòng Nội Vụ huyện Vĩnh Linh, tổng số cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp có 60 người. Đến quý I/2023, đã sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ là 40 người; còn dôi dư 20 người sẽ tiếp tục sắp xếp đến 31/12/2024 đảm bảo tổng số CBCC được bố trí đúng quy định. Bên cạnh đó, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở các đơn vị hành chính trước khi thực hiện sắp xếp là 87 người, bố trí lại 44 người, giải quyết cho nghỉ việc là 43 người.

Trưởng Phòng Nội Vụ huyện Vĩnh Linh, Nguyễn Văn Ninh cho biết: “Việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư và việc chấm dứt hợp đồng đối với viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp th gian qua trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần hỗ trợ các đối tượng dôi dư bước đầu ổn định cuộc sống”.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan