Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Trong tháng 4/2023, kết quả giải quyết TTHC của huyện Vĩnh Linh về hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 78,71%, đứng thứ 4/10 huyện, thị, thành phố; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 60,45% (đứng thứ 8/10 huyện, thị, thành phố); số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 98,32 (đứng thứ 8/10); có 1 hồ sơ quá hạn; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 8,1% (đứng thứ 3/10), phát sinh biên lai điện tử đạt 58% (đứng thứ 3/10). Ngoài ra, một số nội dung tỷ lệ thực hiện còn thấp, đứng sau nhiều huyện, thị, thành phố.

Vì vậy, trong thời gian tới, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn  thuộc  huyện, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo công chức, viên chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết  TTHC  tại  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị mình theo quy định. Tiếp tục đôn đốc triển khai thanh toán trực tuyến, hồ sơ trực tuyến, ký số điện tử, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC.

Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về cải cách TTHC đã ban hành. Cơ quan nào để xảy ra hồ sơ trễ hẹn thì phải thực hiện xin lỗi người dân đồng thời đính kèm thư xin lỗi vào hồ sơ bị trễ hẹn, nếu đơn vị nào không thực hiện thì sẽ trừ vào điểm chấm CCHC của đơn vị đó.

BBT

Bài viết liên quan