Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông

Ngày 15/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh triển khai Kế hoạch triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông, gồm: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn huyện.

Mục đích của việc cung cấp 2 dịch vụ công liên thông này nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan như: Công an, Tư pháp, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong huyện. Từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu quá trình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân đúng quy trình và đúng thời gian quy định, giúp người dân tiết kiệm được chi phí về thời gian đi lại.

Công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nắm vững các hướng dẫn, quy trình, quy định của pháp luật về 2 nhóm dịch vụ công liên thông về “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”; thực hiện đúng quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong công tác tiếp dân.

BBT

Bài viết liên quan