Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân từ nay cho đến cuối năm 2023

Trong tháng 10/2023, tại huyện Vĩnh Linh, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,9%; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 85,4%, tăng 12,2% so với tháng 9; tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 98,7%, tăng 0,27%, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều huyện thị trong tỉnh; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt 57,5%, đứng thứ 6/10 huyện, thị; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 40,5%, xếp thứ 7/9 huyện, thị được đánh giá; tỷ lệ hồ sơ có phát hành biên lai điện tử đạt 76,8%, thấp nhất trong 9 huyện, thị được đánh giá.

Về tình hình đánh giá hồ sơ tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC đã được cải thiện. Tuy nhiên, trong tháng, Vĩnh Thủy không thực hiện việc đánh giá, Cửa Tùng tỷ lệ đánh giá 1%.

Hồ sơ hai nhóm DVC liên thông khai sinh, khai tử đã có 17/18 xã, thị trấn phát sinh hồ sơ, tuy nhiên tỷ lệ còn thấp, có xã Vĩnh Khê chưa phát sinh hồ sơ.

Với sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã thị trấn đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã nên các chỉ số đều có tăng, tuy nhiên không ổn định và so với nhiều huyện, thị thì kết quả huyện Vĩnh Linh đạt được còn thấp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao các chỉ số trong công tác cải cách thủ tục hành chính những tháng cuối năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện tăng cường công tác chỉ đạo công chức, viên chức đơn vị mình triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Đôn đốc triển khai thanh toán trực tuyến, hồ sơ trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận, thực hiện đánh giá hồ sơ, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn.

Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh tập trung chỉ đạo viên chức, nhân viên đơn vị mình về đẩy mạnh xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử đặc biệt là hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các bộ phận đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị mình trong việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ 2 nhóm DVC liên thông, thanh toán trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC. Quan tâm thực hiện tốt việc đánh giá hồ sơ tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định.

Các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn rà soát lại các chỉ số chấm điểm về cải cách TTHC để khẩn trương thực hiện nhằm cải thiện số điểm cải cách TTHC cuối năm 2023.

BBT

Bài viết liên quan