Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023

Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính nội bộ các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành rà soát ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hoá tối thiểu 20% thủ tục hành chính, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh triển khai thực hiện tại Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/10/2022.

Rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hoá hồ sơ,… theo hướng lấy người dân làm trung tâm, cắt giảm các thông tin phải khai báo, cung cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin khác nhau; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023…

BBT

Bài viết liên quan