Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân trong 3 tháng cuối năm 2023

Trong quý 3/2023, kết quả giải quyết TTHC đúng hạn tại huyện Vĩnh Linh đạt 99,9%, tăng 1,1% so với 6 tháng đầu năm 2023; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 75,55%, tăng 16,26% so với 6 tháng đầu năm. Các đơn vị kết quả thực hiện còn thấp như: Vĩnh Chấp, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Bộ phận TN&TKQ huyện.

Cũng trong quý 3, tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC của huyện đạt 98,19%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt 62,4% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến của các DVC trực tuyến toàn trình và một phần; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 20,4%. Các đơn vị chưa phát sinh hồ sơ: Vĩnh Chấp, Vĩnh Sơn, Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Cửa Tùng, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê. Về tỷ lệ hồ sơ có phát hành biên lai điện tử trong quý 3 đạt 76,3%.

Ngoài ra, theo thống kê tình hình đánh giá hồ sơ tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC một số đơn vị còn thấp như thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Thủy; một số đơn vị không thực hiện như: Vĩnh Chấp, Bộ phận TN&TKQ huyện.

Riêng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã tiếp nhận 2.696 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết được 2.205 hồ sơ (trước hạn và đúng hạn 2.504 hồ sơ; quá hạn 1 hồ sơ).

Việc thanh toán tiền thuế đất qua hình thức trực tuyến trong quý 3 ở huyện Vĩnh Linh phát sinh được 2 giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, với tổng số tiền là gần 3,4 triệu; luỹ kế tính đến ngày 14/9/2023 của toàn huyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên 190 triệu đồng.

Đánh giá trong quý 3, đa số các chỉ số đều tăng so với quý 2 và 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, so với nhiều huyện, thị thì kết quả huyện Vĩnh Linh đạt được còn thấp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao các chỉ số trong công tác cải cách thủ tục hành chính 3 tháng cuối năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện tăng cường công tác chỉ đạo công chức, viên chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Đôn đốc triển khai thanh toán trực tuyến, hồ sơ trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận phải đạt tỷ lệ từ 70% trở lên, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn.

Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh tập trung chỉ đạo viên chức, nhân viên đơn vị mình về đẩy mạnh CCHC trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử đặc biệt là hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC phải đạt từ 50%.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các bộ phận đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trong việc thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 30%, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC phải đạt tỷ lệ 70% trở lên, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 70%- 90%; thực hiện thanh toán trực tuyến và phát hành biên lai điện tử phấn đấu 100% đơn vị có phát sinh hồ sơ.

Đơn vị nào để xảy ra hồ sơ trễ hẹn, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu phải thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp, đồng thời đính kèm thư xin lỗi vào hồ sơ bị trễ hẹn. Nếu đơn vị nào không thực hiện thì sẽ trừ vào điểm chấm CCHC của đơn vị đó. Đồng thời thực hiện tốt việc đánh giá hồ sơ tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ các đơn vị đạt thấp; khẩn trương khắc phục tình trạng một số đơn vị không đánh giá trong quý 3, đảm bảo đạt chỉ tiêu đánh giá theo quy định vào cuối năm 2023.

BBT

Bài viết liên quan