Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kết quả áp dụng các sáng kiến CCHC được nhân rộng trên địa bàn

Từ đầu năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã triển khai việc lựa chọn 5 sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách hành chính được công nhận năm 2022 để nhân rộng áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong năm 2023 và đạt được một số kết quả, hiệu quả.

Theo đó, tại 18 xã, thị trấn trong huyện đều đã triển khai áp dụng 5 sáng kiến gồm: “Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến”; “Bộ phận Một cửa xã Vĩnh Hòa hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai”; “Một số biện pháp nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ tại UBND xã Vĩnh Long”, “Nâng cao vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa thành phần hồ sơ và thanh toán trực tuyến” và sáng kiến “Niêm yết, tra cứu thông tin thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR Code tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Vĩnh Thái”.

Qua việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và các địa phương cho thấy người dân đã nắm rõ hơn về quy trình giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, việc áp dụng các sáng kiến góp phần giảm chi phí về nhân lực của các địa phương, đơn vị cũng như giảm được chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết các TTHC.

Trong thời gian tới, UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC có hiệu quả áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình; tìm hiểu và đề xuất các sáng kiến mới trong triển khai công tác CCHC góp phần nâng cao chỉ số CCHC của huyện. Đồng thời cần quan tâm, bố trí kinh phí để hoạt động triển khai áp dụng sáng kiến có hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề xuất các sáng kiến, mô hình, giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính của huyện Vĩnh Linh theo ngành, lĩnh vực phụ trách trong các năm tiếp theo.

BBT

Bài viết liên quan