Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong quản lý điều hành

Tại huyện Vĩnh Linh, việc tăng cường ứng dụng KH&CN đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng, ban, ngành, đặc biệt phục vụ hiệu quả trong lĩnh vực quản lý điều hành, cải cách hành chính.

Đến nay hơn 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị ở Vĩnh Linh được thực hiện dưới dạng điện tử. 100% cơ quan, đơn vị triển khai ký số. Huyện tổ chức kỳ họp HĐND không giấy và áp dụng hình thức họp trực tuyến trong một số cuộc họp cần thiết; thực hiện kiện toàn Ban thực thi ISO áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng hằng năm.

Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, năm 2023 đã áp dụng cho 12 phòng chuyên môn và tương đương thuộc huyện.

Cùng với đó, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Quyết định số 5484/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; tích cực tuyên truyền giải quyết hồ sơ theo hình thức trực tuyến, theo đó tỉ lệ giải quyết hồ sơ luôn đạt 50% trở lên…

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan