Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) được huyện Vĩnh Linh thực hiện từ nhiều năm nay. Hàng năm, huyện đều thành lập các đoàn và tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn. Việc kiểm tra, giám sát không chỉ phát hiện kịp thời những hạn chế để khắc phục mà còn giúp người đứng đầu và những người làm công tác CCHC nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tạo thuận lợi để tổ chức, cá nhân dễ dàng trong giải quyết TTHC.

Trong 2 năm, Đoàn kiểm tra của huyện đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính trực tiếp tại 20 đơn vị. Trong đó 4 đơn vị cấp huyện; 16 đơn vị cấp xã. Qua kiểm tra cho thấy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ và đầy đủ 6 nhiệm vụ công tác CCHC. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành Kế hoạch CCHC năm, giai đoạn và các kế hoạch nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI. Hầu hết các kế hoạch đã bám sát đề cương hướng dẫn, cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra đột xuất công vụ tại 11 đơn vị: 5 đơn vị cấp huyện; 9 đơn vị cấp xã. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy các cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cơ bản chấp hành tốt các quy định về thời gian, tác phong, lề lối làm việc đảm bảo theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra thường xuyên của huyện đánh giá kết quả thực hiện dựa trên hiệu quả công việc, bảo đảm tính công tâm, khách quan; đánh giá, nhận xét đúng người, đúng việc nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm, sai phạm nghiêm trọng xâm hại quyền lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, công dân.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan