Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thu hồi trên 2,22 triệu m2 đất của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải giao cho 3 xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Khê

Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định 2682/QĐ-UBND thu hồi hơn 2,22 triệu m2 (222 héc ta) đất rừng sản xuất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải để giao cho UBND các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Khê quản lý, đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên- Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, phương án sử dụng đất của UBND huyện Vĩnh Linh.

Công ty Lâm nghiệp Bến Hải bàn giao diện tích đất đã thu hồi cho địa phương quản lý, xử lý tài sản trên đất theo quy định của pháp luật và bàn giao đất theo lộ trình khai thác; lập hồ sơ cấp đổi lại giấy chứng nhận theo quy định, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt.

UBND huyện Vĩnh Linh chủ trì, phối hợp với sở ngành, đơn vị liên quan và UBND 3 xã xác định cụ thể ranh giới, mốc giới để tổ chức thu hồi đất trên thực địa; chỉ đạo UBND các xã quản lý chặt chẽ quỹ đất thu hồi, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất; lập phương án sử dụng đất đối với phần đất thu hồi từ Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

UBND các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Khê niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư thôn, bản nơi có đất bị thu hồi.

BBT

Bài viết liên quan