Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 69/101 xã đạt chuẩn NTM.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021- 2025, thực hiện theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM được ban hành tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, trong đó các tiêu chí nông thôn mới được nâng cao cả chất và lượng.

Qua rà soát, hiện trạng tiêu chí NTM trong toàn tỉnh bị sụt giảm khá nhiều, đặc biệt đối với các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010- 2021. Đến nay, toàn tỉnh có 48/69 xã đã đạt chuẩn bị giảm tiêu chí, riêng huyện Vĩnh Linh có 8/13 xã. Trong đó các tiêu chí sụt giảm nhiều nhất là: Quy hoạch, Trường học, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm, Quốc phòng- An ninh. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, mục tiêu xây dựng NTM và sự hài lòng của người dân tại các địa phương.

Để tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 63 xã đã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai doạn 2010- 2021, làm cơ sở cho việc phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo các xã tổ chức rà soát, đánh giá thực chất kết quả xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021- 2025.

Đối với những địa phương đã đạt chuẩn thực hiện duy trì kết quả đạt chuẩn và phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và hướng tới xây dựng NTM ở mức cao hơn các tiêu chí NTM đã đạt, xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đối với những địa phương bị rớt tiêu chí tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể; huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên bố trí, lồng ghéo các nguồn vốn của huyện, nguồn vốn từ các chương trình MTQG, các dự án do huyện làm chủ đầu tư để hỗ trợ các địa phương tiếp tục giữ vững, duy trì tiêu chí đã đạt, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí bị rớt sớm đạt theo quy định. Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, lựa chọn một số thôn điển hình để xây dựng NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Hằng năm, UBND cấp huyện và UBND cấp xã chịu trách nhiệm đánh giá lại các xã đã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021- 2025. Từ đó đề xuất UBND tỉnh thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn theo quy định, đồng thời xem xét trách nhiệm trong công tác chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

BBT

Bài viết liên quan