Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thủy lợi

Nhằm nâng cao năng lực tưới tiêu, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất, ứng phó với biến đổi khí hậu, hiện nay, việc đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi là một trong những nhiệm vụ quan trọng được huyện Vĩnh Linh triển khai thực hiện.

Riêng trong năm 2023, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã có 16 công trình thủy lợi nhỏ và kênh mương tưới tiêu được đầu tư nâng cấp, sửa chữa với tổng nguồn vốn trên 15 tỷ đồng.

Để có nguồn lực đầu tư phát triển, hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, ngành nông nghiệp cùng chính quyền địa phương đã thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách hỗ trợ như: Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư sửa chữa, xây mới các công trình thủy lợi. Trong đó, ưu tiên nguồn vốn để triển khai nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi, nhất là đối với các công trình thủy lợi phục vụ vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, quy mô lớn.

Được biết hiện nay, toàn huyện Vĩnh Linh có 4 hệ thống công trình thủy lợi lớn gồm: Hệ thống công trình thủy lợi lớn gồm công trình hồ chứa La Ngà với sức chứa 34,6 triệu m3; Bàu Nhum 6,8 triệu m3; Bảo Đài 25,5 triệu m3 và đập dâng Sa Lung. Các hệ thống này đều do Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý.

Ngoài ra có 64 công trình thủy lợi nhỏ đã được UBND tỉnh phân cấp quản lý tại Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 gồm: 25 hồ chứa, 39 đập dâng. Hệ thống kênh nội đồng dài 666km đã kiên cố hoá 149km.

Để tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi, ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá tình trạng của các công trình thủy lợi, từ đó đề xuất, xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp phù hợp. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công để sớm đưa vào vận hành, phục vụ sản xuất.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan