Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trong 6 tháng đầu năm, ước thu ngân sách trên địa bàn đạt 50,62%

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã tập trung chỉ đạo và điều hành thu ngân sách nhà nước theo hướng chủ động, tích cực, hiệu quả, phấn đấu đạt kế hoạch đã được UBND tỉnh giao.

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên 585 tỷ đồng, ước đạt 93,37% so với dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 105,3 tỷ đồng, ước đạt 50,62% so với dự toán tỉnh giao.

Một số khoản thu vượt và ước thực hiện vượt so với dự toán tỉnh giao gồm: thuế thu nhập cá nhân đạt 61,2%; Thu phí và lệ phí đạt gần 107,5%; Thu tiền sử dụng đất đạt 53,36%; Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 69%.

Tuy nhiên, có một số khoản thu ước thực hiện chưa đạt so với dự toán tỉnh giao gồm: Thu ngoài quốc doanh, Lệ phí trước bạ, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thu khác ngân sách…

Để phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh giao, trong 6 tháng cuối năm, huyện Vĩnh Linh tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế và tích cực hỗ trợ cho các tổ chức, cá trong việc thực hiện chính sách thuế.

BBT

Bài viết liên quan