Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

* XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan