Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Ngày 20/3/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn v thuc UBND huyn; UBND các xã, th trn cần tuân th quy đnh pháp lut và tăng cưng công tác bo đm an toàn h thng thông tin theo cp đ.

UBND  huyn  yêu  cu các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị nội dung Công văn số 1167/UBND-KGVX của UBND tỉnh, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Công chức, viên chức, nhân viên khi tham gia xử lý công việc trên các hệ thống thông tin dùng chung triển khai trên địa bàn huyện, có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin và hệ thống thông tin trong phạm vi xử lý công việc của mình theo quy định của pháp luậthướng dẫn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Các đơn vị cần chủ động bố trí kinh phí triển khai phần mềm diệt virus đến 100% máy tính của cán bộ công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã; tuân thủ quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước theo quy định.

BBT

Bài viết liên quan