Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh tổng kết công tác khoa giáo năm 2022

Ngày 28/12/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trần Thị Thu Hà- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022,bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác khoa giáo; phối hợp với các ngành trong khối tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy nhiều văn bản quan trọng như tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Trung ương về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn…

Các ngành trong khối khoa giáo của huyện như: giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế; văn hóa- thông tin; lao động- TB&XH; bảo hiểm xã hội; dân số- KHHGĐ; bảo vệ môi trường; thể dục, thể thao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành 11/11 chi tiêu chủ yếu trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường của huyện Vĩnh Linh năm 2022.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu đánh giá kết quả đạt được cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế, những vướng mắc, khó khăn của các ngành, kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh công tác khoa giáo bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn; là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng trong nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ khoa giáo năm 2023, đồng chí đề nghị các ngành trong khối với vai trò, chức năng của mình tăng cường sự phối hợp, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, bám sát định hướng của cấp trên để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao có hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH đã đề ra.

PV

Bài viết liên quan