Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 2/9

Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng trăm nghìn đồng bào đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đúng 2 giờ chiều ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ ka ki giản dị bước lên lễ đài. Ảnh: TTXVN.

Bản Tuyên ngôn độc lập đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do và độc lập ấy”.

Sự kiện lịch sử này đã chính thức chấm dứt thời kỳ phong kiến đã tồn tại mấy nghìn năm, xóa bỏ ách thống trị của thực dân Pháp hơn 80 năm. Để đạt được những thành tựu ấy, toàn dân tộc Việt Nam đã phải hy sinh xương máu và tính mạng để đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

Ngày Quốc khánh 2/9/1945, với bản Tuyên ngôn Độc lập đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một thời kỳ lịch sử huy hoàng.

Từ sau đất nước giành được độc lập, toàn dân tộc Việt Nam đứng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”- năm 1954, đi đến thống nhất đất nước với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Từ khi Đổi mới năm 1986 đến nay, đất nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Ngày 26/1/2021, trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

BBT

Bài viết liên quan