Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Hội thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về Hội; đảm bảo việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên đối với Hội phù hợp, đúng quy định pháp luật về hội. Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức Hội thuộc thẩm quyền quản lý đã đến hoặc quá thời hạn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thực hiện các thủ tục để tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định đối với các Hội không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả; hướng dẫn các Hội hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội và theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, những kiến nghị, đề xuất của Hội.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và báo cáo tài chính đối với các Hội được hỗ trợ kinh phí theo quy định pháp luật.

Đồng thời yêu cầu các tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, theo đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội và theo quy định của pháp luật; thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; các tổ chức Hội các cấp, nhất là các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bám sát chương trình của HĐND, UBND cùng cấp tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ công tác góp phần góp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

BBT

Bài viết liên quan