Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quán triệt, triển khai nhiệm vụ sau diễn tập KVPT huyện năm 2023

Ngày 22/11/2023, Huyện ủy Vĩnh Linh có văn bản gửi HĐND, UBND, UBMT huyện; các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; các tổ chức cơ sở đảng về quán triệt, triển khai nhiệm vụ sau diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Năm 2023, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức diễn tập KVPT. Đây là cuộc diễn tập có nhiều nội dung mới, yêu cầu cao, quy mô lớn với nhiều thành phần, lực lượng tham gia; là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm và cả nhiệm kỳ 2020- 2025. Vì vậy, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong huyện đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác chuẩn bị, điều hành chu đáo, nên cuộc diễn tập KVPT huyện đạt kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và hoạt động KVPT, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang huyện tập trung quán triệt sâu sắc hơn nữa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cấp mình về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Trên cơ sở Quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến đã chuẩn bị và qua thực tiễn của cuộc diễn tập lần này; cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của huyện tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh phù hợp với tổ chức biên chế, nhiệm vụ của ngành và tình hình địa phương. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định của Chính phủ “về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đầu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng".

Qua đó nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phải đặt nhiệm vụ củng cố, xây dựng quốc phòng - an ninh trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của từng địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

BBT

Bài viết liên quan