Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn NTM

Ngày 27/11/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/HU về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Chỉ thị nêu rõ: Nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia, tập trung triển khai hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025 và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 4 bản đạt chuẩn NTM, 44 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 14 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện cơ bản đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ tiêu chí NTM đã đạt/xã đều cao hơn bình quân chung của cả tỉnh (93,33% và 18,86 tiêu chí/xã so với 68,3% và 14,58 tiêu chí/xã).

Tuy nhiên, phong trào xây dựng NTM có nơi, có lúc có biểu hiện chững lại; tiến độ thực hiện còn chậm so với mục tiêu, yêu cầu, nhất là trong xây dựng các thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; chất lượng một số tiêu chí NTM như phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập... chưa cao, thiếu bền vững. Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động ở một số địa phương chưa sâu sát, quyết liệt; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ và đồng bộ; nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn chế, chính sách thu hút nguồn lực của xã hội chưa đủ mạnh; việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách còn thấp, hiệu quả chưa cao.

Trước thực trạng nêu trên, để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, quyết tâm hiện thực hoá hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, gắn với Kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954 - 25/8/2024), Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên mang tính quyết định để thực hiện thành công Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Qua đó, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia.

Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và người dân trong huyện về vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng huyện NTM, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của địa phương. Đây là một trong các tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể cấp uỷ, cá nhân nhất là người đứng đầu năm 2024 và hằng năm.

Đưa phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh" trở thành phong trào được hưởng ứng thường xuyên, có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhưng phải được triển khai với lộ trình hợp lý, thực hiện từng bước vững chắc, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; huy động có hiệu quả nguồn lực từ xã hội hóa, trong Nhân dân; khắc phục bằng được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên; tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm "Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, lấy thôn xóm làm địa bàn chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM".

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các địa phương; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, đánh giá chất lượng các tiêu chí xây dựng xã NTM, đô thị văn minh trên địa bàn để xây dựng kế hoạch bổ sung hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời, để ra mục tiêu, lộ trình, giải pháp khắc phục các tiêu chí bị sụt giảm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững các tiêu chí xã NTM. Trong đó, tập trung các nguồn lực ưu tiên nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, văn hoá, giáo dục, môi trường... Đảm bảo đến tháng 4/2024, có 100% xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã NTM và 100% thị trấn đạt đô thị văn minh.

UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các nội dung, tiêu chí huyện NTM, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định vào tháng 5/2024 để trình đề nghị cấp trên thẩm định, phê duyệt, công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi địa bàn, lĩnh vực được phụ trách thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện Chỉ thị. Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị đối với tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, các ngành thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Chương trình xây dựng NTM, đẩy nhanh hơn nữa các phong trào, cuộc vận động. Chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, đồng thời tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

BBT

Bài viết liên quan