Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023- 2030”

Ngày 15/5/2024, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023- 2030” trong các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2023- 2025, Giai đoạn 2 từ 2026- 2030.

Hội Khuyến học huyện đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp Hội, trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên cuộc vận động “Người người học tập, nhà nhà học tập, ngành ngành học tập, cả huyện học tập" gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, trong đó thi đua học tập suốt đời là một trọng tâm của các phong trào thi đua. Việc đánh giá kết quả phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội và mỗi địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn huyện.  

Các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức hội trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ để tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng và thực hiện tốt các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập theo Kế hoạch của UBND huyện.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giảm sát việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, phát huy và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm hay, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng xã hội học tập, công nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

* Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây!

BBT

Bài viết liên quan