Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh có 8 thôn thuộc vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn thiếu nước ngọt và sạch

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo đó, tại huyện Vĩnh Linh có các thôn: Xóm Mới, xà Lời, thôn Mích, xã Vĩnh Ô; thôn Khe Cát, thôn Mới, Xung Phong, xã Vĩnh Khê và các thôn Bãi Hà Mới, Khe Hó Trù, xã Vĩnh Hà thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thiếu nước ngọt và sạch.

Những cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn này sẽ được hưởng trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối theo Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

BBT

Bài viết liên quan