Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động

Ngày 2/4/2025, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; các tổ chức chính trị-xã hội, Hội nghề nghiệp; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa tai nạn lao động.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của tỉnhvề thực hiện Chương trình quốc gia an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng  Trị, giai đoạn 2022 -2025. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra; thực hiện khai báo, báo cáo tai nạn lao động theo quy định... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động tại nơi làm việc.

BBT

Bài viết liên quan