Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công nhận 12 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023- 2027 ở huyện Vĩnh Linh

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định phê duyệt danh sách và công nhận 191 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 5 năm, giai đoạn từ 2023- 2027.

Huyện Vĩnh Linh tổ chức thăm hỏi người có uy tín ở xã Vĩnh Ô.

Riêng huyện Vĩnh Linh có 12 người. Trong đó, xã Vĩnh Hà có 2 người, Vĩnh Khê 3 người và Vĩnh Ô 7 người.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng chế độ, chính theo quy định của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các hoạt động quy định trong Nội dung số 01 Tiểu dự án 10.1 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/01/2021.

Việc công nhận người có uy tín nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước.

PV

Bài viết liên quan