Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bến Quan tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ thị trấn Bến Quan vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Năm 2022, mặc dù còn gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, song Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Bến Quan đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đảng ủy thị trấn đã tập trung quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng; chú trọng việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành; chỉ đạo HĐND, UBND cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để triển khai thực hiện.

Qua phân tích, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên, năm 2022 Đảng bộ thị trấn Bến Quan có 10 chi bộ trực thuộc, tổng số 405 đảng viên, trong đó có 52 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 274 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ có 1/10 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5/10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phương hướng công tác xây dựng Đảng năm 2023, Đảng bộ thị trấn Bến Quan tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ và phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua địa bàn thị trấn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

BBT

Bài viết liên quan